آخرین خبر/ محسن افشانی در توضیح این عکس نوشت:
چیجوریام؟
ریش بذارم یا نه؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

پوشاک پاييزه از 39هزار تومان
ببينو آگهی