آخرین خبر/ خاطره اسدی در توضیح این عکس نوشت:
آروم بودن
ایمان داشتن
خوب بودن
بدى نکردن
قدردان بودن
بگذار زندگى ، خودش اتفاق بیفتد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی