آخرین خبر/ منصور ضابطیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: شب بزرگداشت حافظ بر مزار محترمش....
#حافظما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی