آخرین خبر/ محسن افشانی با انتشار این ویدئو نوشت: عشوه خرکى از #سویل خواهش کردم براى آخرین بار بگه! #اتصالى مده این روزا #انگلیسى مصاحبه گرفتن داستانه این روزا #استاد_ملکى در تمام مجالس هنرى،
حضور معنوى دارن این روزا با احترام به بزرگان و پیشکسوتان #نقد به هر شکلى وارده چه بهتر که به زیباترین شکل ممکن باشه...
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید