آخرین خبر/ آناهیتا همتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
درد تاریکیست، درد خواستن
رفتن و بیهوده خود را کاستن
سر نهادن بر سیه دل سینه ها
سینه آلودن به چرک کینه ها
در نوازش، نیش ماران یافتن
زهر در لبخند یاران یافتن
زر نهادن در کف طرارها
گم شدن در پهنه بازارها
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید