آخرین خبر/ فریبا باقری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
یک شاملو میاد خونه میبینه ایدا هنوز نیومده و ازونجایى ک اون موقع تلفن نبود براش یادداشت میذاره ایدا من ساعت٦:٣٠ اومدم و الان٧:٣٠عه تو هنوز نیومدى، تحمل خونه بدون تو سخته میرم بیرون چرخى میزنم امیدوارم برگشتم تو درو برام باز کنى، خونه بدون تو جهنمه

ما هیچ ما نگاه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید