آخرین خبر/ لاله صبوری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: ضبط صدا
#صداما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید