آخرین خبر/ نیما مسیحا نوشت: تادوسه روز آینده فرشته کوچکى باتولد خود معجزه زندگى ما خواهد شد وحس خوب پدربودن رابه من خواهد داد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید