آخرین خبر/ سمیرا حسن پور در توضیح این عکس نوشت:
مرضیه و فرزانه...
ما که نفهمیدیم حق با کیه؟!
قطعا هر کسی تو زندگی حق و به خودش میده...
آیا کینه چیز خوبیست؟!(از زبان ارسطو عامل)

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید