آخرین خبر/ المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس نوشت: خوش باشید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید