آخرین خبر/ شعله قهرمانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: صبح است... باید بلند شد
در
امتدادِ وقت قدم زد
گل را نگاه کرد
ابهام را شنید
باید
دوید تا تهِ بودن... #مجریان_زن #مجری #شعله_قهرمانی #گوینده#ایران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید