آخرین خبر/ خاطرات جالب از رفتارهای سردار شهید همدانی از زبان پسرش در «فرمول یک» در این ویدئو می بینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید