آخرین خبر/ مهرداد صدیقیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
دیوانه‌تر از خویش کسی می‌جستم
دستم بگرفتند و به دستم دادند
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

تعاملات مالي،پرداخت الکترونيکي،سرگرمي
ايوا آگهی