آخرین خبر/ نجمه جودکی با انتشار این عکس نوشت: و اینگونه شد که ما پرسپولیسی ها بسیار حالمان خوب است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید