آخرین خبر/ محسن افشانی در اینستاپستش نوشت:
باهوشا بیان اینجا
اینم از اون تستاى هوشه که به ظاهر ساده است
ولى یه نکته انحرافى داره
جواب چند میشه؟
راه حل رو نگید لطفاً
فقط جواب بنویسیدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید