آخرین خبر/ علی دهکردی با انتشار این عکس نوشت:
گذشت .
نه پِلک بر هم زدنی بود و
نه چون برق و باد .
که رنجِ روزگاران وتلخیِ دوران
یکریز و ریز ریز جان و جهان مرا ‌‌‌می سائید و خراش می داد.
گذشت ،
و امروز نگاه که کنم
جز مهربانی و عشق
چیزی نمی توانست مرا زنده نگه دارد .
مهر و عشق
چیزی شبیه مادرم
خواهر
برادرم
دخترم
و
دوست
و
دوست
و
دوست .

علی دهکردی
هفده آبان نودوهفت
-----------------------
و آرزوی نخستین روز از باقیمانده ی عمرم برای شما :
باران ِشادمانی و ترانه ی عشق و بوسه های مهربانی باشد .
و سایه های دروغ و جنگ و جهالت دور دور دور .


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی