آخرین خبر/ کمند امیرسلیمانی در توضیح این عکس نوشت:
وقتی انسانها از تنهایی مینالند منظورشان این نیست که اطرافشان خلوت است.
تنهایی این است که هیچکس نمیفهد چه میگویند....!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید