آخرین خبر/ شهرزاد عبدالمجید در توضیح این عکس نوشت:
هر شب از فکر و خیالت،
خواب بر چشمم حرام است............................. علی سید صالحی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی