آخرین خبر/ دیبا زاهدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: و ما همچنان در انتظاریم
در انتظار ناجیانی که نخواهند امد
و چشمانمان سالیان دراز است که به
در خشک شده است ...
.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید