آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: غافلگیری کنار خیابان با کودکان معصوم گل فروش که واقعا دلم را به درد آورد، جای این بچه ها توی خونه کنار خانواده است یا پشت نیمکتهای مدرسه... افسوس صد افسوس

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید