آخرین خبر/ فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت: امیدوارم خوشبختی مثل ادامس بچسبه به آستین لباستون. امروز با همراهی آقای همسر رفتم سرکار.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید