آخرین خبر/ امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت: گاهى به پشت سر نگاه کن نه براى افسوس و آه نه براى بازیینى خاطرات تلخ صرفاً براى اینکه بدانى کجاى کارى و کجاى راه.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید