آخرین خبر/ غزل شاکری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
به یادگار؛
از روزهای دور و نزدیک...
برای ساخت فیلم"روزگاری،یک زن"
راهی افریقا شدم و بر خاک سرخ کنیا ،رکاب زدم...
😎
...
نایروبی / Nairobi-Kenya
زمستان ٢٠١٧/ 2017
.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید