آخرین خبر/ مهدی سلطانی در اینستاپستش نوشت:
لیر: “بوزید ای باد‌های سهمگین و ای تندر‌های خشمگین بغرید و بشکافید. و ای سیلابهای خروشان، بر آیید و بخروشید تا برج‌های معابد را در خود غرق کنید. و ای صاعقه‌های بلوط‌افکن، موهای سپید این پیر فرسوده را بسوزانید و این گنبد دوار گیتی را بکوبید و صاف کنید و تخم شوم این بشر نا‌سپاس را نابود سازید. “.
پ‌ن: تئاتر “لیرشاه” ساعت ۱۸ سالن اصلی تئاتر شهر.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید