آخرین خبر/ آرش مجیدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
هله ! هُش‌دار که با بى‌خبران نستیزی
#مولانا 🔶
آرامش جزئى از اکنون است .
نه در آینده وجود دارد ، نه در گذشته !
آرامش جزئى از لحظه ایست که ما در آن قرار داریم
و هیچ احساس خاصى را تجربه نمى کنیم ،
در واقع آرامش فاصله بین دو احساس استما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی