آخرین خبر/ کامران نجق زاده با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: امروز روز تولدم نیست،ولی این عکس یک شب اردیبهشتی؛روز تولدم بود.مرورش کردم...وسوسه دیوانه کننده باز کردن کادوها،انگار مجنون از لیلی چیزی بخواهد...روی میز کیکی که پدر از قنادی ستارخان گرفته،آنسوتر شکلات های کام هم هست اما الان نمی دانم چرا هر چه از این روزهای رفته و شهر بی شاهد می نویسم کامم تلخ می شود.پشت سر درب های چوبی منقش،زیر پا فرش هایی که همانجا وقت فروش خانه جا گذاشتیم...اضطراب اینکه برق نرود.آژیر نزنند.اگر برق رفت ،توری نریزد.
اتفاقا برق رفت.دختر پسرهای جوان فامیل در تاریکی آژیر قرمز عاشق می شدند.مثل گل سرخی که کنار میز من است.صدایی که در عکس نیست، نوار کاست که در ضبط سونی می خواند.ممنوعه یعنی همین.نگاه آدم ها هنوز خاطرم هست...تیپ ها و تن ها حتی...تن پدر بزرگ که داشت کم کم تکیده می شد...فیلم گرفتیم.با آپارت.دارم ولی نمی شود که اینجا بگذارم.
عتیقه ها را به سمساری دادیم.کتاب ها را نه.از صادق و چوبک و جلال تا همسایه های احمد محمود را هزار بار دوره کردم.جزیره سرگردانی را ولی هر روز مرور کردم...؛مرور کنم‌ببینم کجای قصه خوابم برد...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید