آخرین خبر/ فریبا نادری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: خودت را باورکن
پرنده‌هایی که روی
شاخه نشستند
هرگز ترس از شکستن
شاخه ندارند،
زیرا اعتماد آنها
به شاخه نیست ،
به بالهایشان است
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید