آخرین خبر/ مریم سلطانی با انتشار این عکس نوشت: کار خوب تو را اغلب افراد فردا فراموش میکنند ،در هر حال تو کار خوبت را انجام بده. اخر هفتتون شاد شاد
مریم سلطانی چند سالن زیبایی در تهران دارد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید