آخرین خبر/ سوشا مکانی با انتشار این عکس نوشت: موفقیت یعنی؛ بتوانی به شیوه خودت (آن گونه که دوست داری) زندگی کنی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید