آخرین خبر/ نسرین مقانلو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
.
گاهی سکوت شرافتی دارد
که گفتن ندارد!!!!!🤫👍🏻👌😊
.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید