آخرین خبر/ دنیا مدنی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
من اینجا سخت دلم معجزه می خواهد
تو هم معجزه هایت را گذاشته ای برای بعد...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید