آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می‌شود که می‌داند باید از شیر تندتر بدود وگرنه طعمه او می‌شود ...!
و شیری که می‌داند باید از آهو تندتر بدود و گرنه از گرسنگی خواهد مُرد. مهم نیست شیر باشی یا آهو، مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن کنی ... #باورما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید