آخرین خبر/ سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: کوکب خانم زن پاکیزه و با سلیقه اى است... صبح به خیر... روزتون به شادىما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید