آخرین خبر/ الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت: در قلب هر انسان شجاعى، یک شیر خفته استما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید