آخرین خبر/ بازهم شرکت کننده پاسوز اعتماد به حضار شد. در برنامه برنده باش شکرت کننده ای که به گفته خودش برای عمل جراحی نیاز به کمک مالی داشت بخاطر اشتباه حضار 15 میلیون ضرر کردما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید