آخرین خبر/ علی شادمان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
👕 اینجوری بیشتر با زمستون حال میکنمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید