آخرین خبر/ پوریا تابان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
به کمال و عجز گفتم
که به لب رسیده جانم
به غرور و ناز گفتى؛ تو مگر هنوز هستى
این هم دو عکس من به فاصله ١٠ سال براى چالش جدیدى که در تمام دنیا به راه افتاده است.
#10yearchallenge
به نظرم چالش بسیار جالبى ست.
وقتى این دو عکس را کنار هم گذاشتم به موضوع بسیار جالبى براى خودم رسیدم،
١- هر دو عکس اختصاص به اجراى زنده تلویزیونى دارد.
٢- در هر دو عکس که به فاصله ١٠ سال ثبت شده کت و پیراهن مردانه من دقیقا یکى است؛ یعنى خودِ خودش، فقط کمى رنگ و رو رفته و کهنه تر...
٣- جالب اینکه ساعت و انگشترم هم یکى ست که در عکس جدید نسبت به عکس ١٠ سال قبل دیده نمى شود.
خیلى خوشحالم که عوض نشده ام و زرق یا برق دنیا یعنى همان تجمل که رسم امروز شده برایم پوچِ پوچ است.
پوریا تابان بیست و هشتم دى ماه ١٣٩٧
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید