آخرین خبر/ مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت: گاهی... نعمتی را که بی ارزش می شماری برای دیگری ارزشمند و کارگشاستما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید