آخرین خبر/ فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشت: اینم چالش عکس ده سال پیش و الانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید