آخرین خبر/ وقتی کارشناس برنامه، وسط برنامه بیرون می رود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی