آخرین خبر/ آذر معماریان با انتشار عکس دوم نوشت: این عکس خانه بهاره رهنما عزیز بعداز دزدی خانه اش است. تا آنجا که به یاد دارم بهاره از شانزده هفده سالگی سخت کار کرده است وحالا حاصل یک عمر تلاش اش ربوده شده است.
دوستان عزیز با وضعیت اقتصادی اینروزها دیر وزود دارد اما سوخت وسوز ندارد روزی را ببینید که مانند من وبهاره وبقیه هموطنان عزیز امثال ما وارد خانه هایتان شوید وبا صحنه ای این چنین مواجهه گردید وتا مدت ها ترس ورود به خانه خودتان را داشته باشید وپلیس وآگاهی هم هیچ کاری برای پیدا کردن آنها انجام ندهند حتی اگر از روز اول بدانند دزد کیست.
در مورد دزدی خانه ما همه می پرسند چه شد باید بگویم با اینکه ما از روز اول دزد را به پلیس وآگاهی معرفی کرده بودیم هیچکس بدنبالش نرفت وطرف با اموال ما وامثال ما حالش را میبرد وبه ریش پلیس وآگاهی وهنرمند ومردم وامنیت کوچه ها وخیابان هایمان می خندد از روزی بترسیم که تعداد سارقیان آنقدر زیاد شود که نتوانیم وارد کوچه ها وخیابان های شهر شویم
به یاد دارم وقتی از خانه ما دزدی شده بود عده ای کامنت گذاشته بودند وابراز خوشحالی کرده بودند ومیگفتند دلشان خنک‌شده مگر خون شماها از ما رنگین تر است به اون دوستان که چنین توهمی داشتند باید بگویم اگر هنرمندان اینجور اتفاقات را در صفحه های اجتماعی شان میگذارند برای رنگین تر بودن یا نبودن خون شان نیست برای این است که مسئولین را آگاه کنند وآنها پیشگیری نمایند تا این اتفاقات برای سایر شهروندان پیش نیاید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید