آخرین خبر/ فریبا کوثری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
میگویند:
باران،گریه آسمان است
من میگویم:
باران ،دانه دانه
کلید هاے
گشایش است که
در برابر انسان، به
کرنش وا داشته است.
امیدوارم با
هردانه ی باران یکی از
آرزوهاتون برآورده بشـه

در بدترین روزها امیدوار باش
زیرا زیباترین باران ها
از سیاه ترین ابرهاست...
سراسر زندگیتان پر از بارانهای زیباما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی