آخرین خبر/ عزت مهرآوران با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
خوشا من کنار هوتن ..قهرمانی که مدالش را تماشاگران دادند ...هوتن پدیده شگفت انگیز در راز داری نقش است تا زمانی که صدای حرکت میآید ..تو هوتن را نمیبینی...شخصیت بازیش را میبینی ..تبریک کسگم..رولکم...مبارک‌ت بوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید