آخرین خبر/ نظر بیژن بنفشه‌خواه درباره تفاوت مدرسه رفتن در زمان‌های قدیم با حال.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی