آخرین خبر/ سام درخشانی با انتشار این عکس نوشت: سفرای دیابت امروز همایش تغییر دنیای دیابت برج میلاد البته اسانسورش.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید