آخرین خبر/ بهاره افشاری نوشت:
آقا جعفرى،آقا تجنگى شما خودت ارتش یه نفره ایی...
تجنگى و مشایخ چقدر شبیه بودن تو عشق !حقیقتا که فرق بین عشق و نفرت یه خط باریکه ...تجنگى و مشایخ پشت اون شخصیت محکم و خشنشون چه عاشقانه تاختند...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی