آخرین خبر/ اخوی ارشد و ته تغاری و عباس آقای وسطی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید