آخرین خبر/ المیرا شریفی از لحظه خواندن خبر مربوط به شهدا منا گفت

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید