آخرین خبر/ نگار جواهریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
روز خوبی داشته باشید



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی