آخرین خبر/ بهرنگ علوی در توضیح این عکس نوشت:
تو پُشت پِلى اِستیشنت مى برى قَطرو دو هیچ
من توو خیابون مى برم خَطرو نُه هیچ


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی